Libyan Law and Society

Libyan Law and Society

Our community

Khaled Al Sharif

Khaled Al Sharif

Khaled Al Sharif is Judge at Libya